GARANTIBESIKTNING

GarantibesiktningGarantibesiktning påkallas av beställaren och verkställs före utgången av den kortaste garantitiden, om inte parterna avtalat om annat.

Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden.

Vid garantibesiktningen ska inte besiktningsman notera sådant som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen. Om besiktningsman vid slutbesiktning har förbisett fel, kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa fel om det inte är påtalat (reklamerat) enligt 6/18-månaders regel.

Garantibesiktningen omfattar inte efterbesiktning av ej avhjälpta fel från slutbesiktning. Om part så önskar, kan part även påkalla efterbesiktning av tidigare utförd besiktning att utföras i samband med garantibesiktningen.

Ersättning till besiktningsmannen bekostas av beställaren.KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.