SLUTBESIKTNING

Slutbesiktning


Vid nyproduktion/renovering ska slutbesiktning verkställas vid kontraktstidens utgång om inte parterna avtalat om annat eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts färdigställd.

Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras.

Part har rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställaren tar eller begär att få ta delen i bruk.

Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning. Kallelse utgår till parter i god tid ca 14 dagar före besiktning. Att en part utan godtagbart skäl underlåter att närvara vid besiktning utgör inte hinder för besiktningens verkställande. Ersättning till besiktningsmannen: Av beställaren.


KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.