VVS-BESIKTNING

VVS Besiktning


En entreprenadbesiktning är en kontroll att beställaren har fått den byggnad som avtalats i kontraktshandlingarna. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.


En entreprenadbesiktning sker alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för en entreprenad. För att kunna genomföra en besiktning krävs alltså underlag som beskriver vad parterna har avtalat, både innan entreprenadarbetenas påbörjande och under entreprenadens gång.


En besiktning sker för både beställarens och entreprenörens del – båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt kvarstår att åtgärda i entreprenaden. Såväl entreprenör som beställare ska beredas möjlighet att närvara vid besiktningen, för att få föra fram sin syn på eventuella fel och brister. Efter besiktningen upprättas bilagor och utlåtande som distribueras till alla parter.
KONTAKTA OSS

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

© Copyright 2015. All Rights Reserved.