Part har rätt att påkalla efterbesiktning för konstaterande av om ett fel avhjälpts. Efterbesiktning verkställs utan dröjsmål efter avhjälpandet. Beställaren får också påkalla efterbesiktning om entreprenören underlåter att avhjälpa felet i rätt tid.

Om entreprenören har påkallat efterbesiktning men någon sådan inte kommer till stånd på grund av beställarens underlåtenhet, skall de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta anses vara avhjälpta.

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se