Efterbesiktning


En extra koll att det blev gjort

Part har rätt att påkalla efterbesiktning för konstaterande av om ett fel avhjälpts. Efterbesiktning verkställs utan dröjsmål efter avhjälpandet. Beställaren får också påkalla efterbesiktning om entreprenören underlåter att avhjälpa felet i rätt tid.

Om entreprenören har påkallat efterbesiktning men någon sådan inte kommer till stånd på grund av beställarens underlåtenhet, skall de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta anses vara avhjälpta.

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se