Garantibesiktning påkallas av beställaren och verkställs före utgången av den kortaste garantitiden, om inte parterna avtalat om annat.

Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden.


Vid garantibesiktningen ska inte besiktningsman notera sådant som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen.


Om besiktningsman vid slutbesiktning har förbisett fel, kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa fel om det inte är påtalat (reklamerat) enligt 6/18-månaders regel.


Garantibesiktningen omfattar inte efterbesiktning av ej avhjälpta fel från slutbesiktning.


Om part så önskar, kan part även påkalla efterbesiktning av tidigare utförd besiktning att utföras i samband med garantibesiktningen.


Ersättning till besiktningsmannen bekostas av beställaren.

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se