Vid nyproduktion/renovering ska slutbesiktning verkställas vid kontraktstidens utgång om inte parterna avtalat om annat eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts färdigställd.

Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras.

Part har rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställaren tar eller begär att få ta delen i bruk.

Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning. Kallelse utgår till parter i god tid ca 14 dagar före besiktning. Att en part utan godtagbart skäl underlåter att närvara vid besiktning utgör inte hinder för besiktningens verkställande.


Ersättning till besiktningsmannen betalas av beställaren.

SynaHus i Sverige AB

Carina 070-441 24 40

Björn 070-756 53 93

Nils 070-627 67 01

Bertil 070-944 81 45

Finnboda Kajväg 15

137 72 Nacka

Sweden

carina@synahus.se

bjorn@synahus.se

nils@synahus.se

bertil@synahus.se